【文法】決まった前置詞を伴う動詞

A

 
aandacht vestigen op ~の注意を引く Hiermee vestig ik uw aandacht op het volgende. (in officiële brieven) 以下の件について貴殿のご配慮をお願い申し上げます。(フォーマルな手紙文)
aandringen op ~を強要する De regering dringt aan op hulp aan Roemenië. 政府はルーマニアに対する支援を強要した。
aanleiding geven tot ~を誘因する Dit geeft mij aan leiding tot een vraag. それをきっかけに、私はこの質問をするに至りました。
(in) aanmerking komen voor ~に適格である/英:qualify for De arme vrouw kwam niet in aanmerking voor hulp. その貧しい女性は援助を受ける資格が無かった。
aanmerkingen maken op ~を批評する Je moet niet overal aanmerkingen op maken. 何でもかんでも批判してはいけません。
(zich) aanpassen aan ~に順応する Veel mensen vinden dat een buitenlander zich moet aanpassen aan het leven in Nederland. 多くの人が、外国人はオランダの生活に適応しなければならないと考えている。
aanspraak maken op ~の資格があると主張する Als student kun je aanspraak maken op een studiebeurs. 学生として奨学金を申し込む資格があります。
aansprakelijk zijn voor ~の責任がある De verzekering stelde de automobilist aansprakelijk voor de schade. 保険会社は、その損害を運転手の責任とした。
(een) aanzet geven tot (計画など)を始める/英:initiate De presentator van het televisie-programma gaf de aanzet tot een hulpactie. テレビ番組の司会者が救援活動を開始した。
(zich) abonneren op ~を定期購読する Ik heb mij op dat nieuwe weekblad geabonneerd. 私はその新しい週刊誌を定期購読することにした。
acht slaan op ~に注意を払う U dient acht te slaan op de kleine lettertjes…. 欄外の備考にも注意をしてください。
afbrengen van ~から逸らす Ik kon hem niet van dat dwaze plan afbrengen. 私は彼をその馬鹿げた計画から足を洗わせることができなかった。
afgaan op ~を鵜呑みにする Je moet niet altijd afgaan op wat er gezegd wordt. 他人の言ったことを必ずしも信じてはいけません。
afhangen van ~次第である Het hangt van je raportcijfers af of je overgaat. 君が進級できるかどうかは、通知表の点数にかかっています。
afhankelijk zijn van ~に依存している Een baby is afhankelijk van de moeder. 赤ちゃんにはお母さんが頼り。
afhelpen van ~から解放する、~を治す Heeft de dokter je van die vervelende wrat afgeholpen? その酷いイボ、お医者さんは治してくれたの?
afkomen op ~に近づく De kinderen kwamen op de ijsman af. 子供たちがアイスクリーム屋さんにやってきました。
afleiden uit ~から推測する Uit zijn woorden kon ik afleiden dat het ernstig was. 彼の言葉から、事態が重大であることを私は推測した。
afrekenen met ~と清算する De ober rekende met de klant af. ウェイターが客と勘定を済ませた。
afstammen van ~の子孫である De mens stamt waarschijnlijk af van de apen. 人類の祖先は猿かもしれない。
afstand doen van ~から退く、~を譲る De koningin deed afstand van de troon ten gunste van haar dochter. 女王は娘ために自ら退位した。
akkoord gaan met ~に同意する Ga je akkoord met dit voorstel? この提案に賛成しますか?
antwoorden op ~に答える Hij antwoordde op de gestelde vraag. 提示された問題に彼は答えた。

B

bekend zijn met ~に精通している Ik ben niet bekend met de regels die hier gelden. 私は、ここで適用されている規則について精通していません。
bang zijn voor ~を恐れている Ben je bang voor die groete hond? 君はその大きい犬が怖いの?
baseren op ~に立脚する De uitspraak van de rechter is gebaseerd op bewijzen. 裁判官の判決は証拠に基づいている。
beantwoorden aan ~に応える Hij beantwoordt niet aan mijn verwachtingen. 彼は私の期待に応えていない。
bedacht zijn op ~を念頭に入れる Je moet in Nederland altijd bedacht zijn op mist. オランダでは常に霧を念頭に入れなければいけない。
(zich) bedienen van ~を自分で取って食べる Bedien je gerust van deze lekkere hapjes! この美味しいおつまみ、どうぞ好きなだけ取ってくださいな。
begerig zijn naar ~を切望している Zij is begerig naar dure sieraden. 彼女は高価な宝石を熱望している。
beginnen aan/met ~にとりかかる Ik ben er nog niet aan/mee begonnen. 私はまだそれに着手していない。
behoefte hebben aan ~を必要としている De slachtoffers van de overstroming hebben veel behoefte aan dekens. 洪水の被害者は、たくさんの毛布を必要としている。
behoren tot ~に所属する Tijgers behoren tot de katachtigen. トラはネコ科に属している。
belangstelling hebben voor ~に関心がある De klanten hadden veel belangstelling voor het nieuwste model. 顧客は最新モデルに非常に関心を示した。
(zich) bemoeien met ~に干渉する Bemoei je er niet mee! 放っておいてよ!
besluiten tot ~と結論付ける De gemeente heeft besloten tot opheffing van het verbod. 自治体政府はその禁令を廃止することにした。
bestaan uit ~から構成されている De mens bestaat voor 70% uit water. 人体の70%は水で構成されている。
bestand zijn tegen ~に耐える Het huis was niet bestand tegen de orkaan. その家は台風に耐えられなかった。
bestemd voor ~に向ける Dit pakje is bestemd voor mijn familie in Turkije. この小包は、トルコにいる私の家族宛てです。
betrappen op ~で捕まる De dief werd op heterdaat betrapt. 泥棒は現行犯で捕らえられた。
beveiligen tegen ~から保護する Mijn huis is goed beveiligd tegen diefstal. 私の家は盗難に対して厳重に警備されている。
bevreesd zijn voor ~を恐れている De regering is bevreesd voor inflatie. 政府はインフレを恐れている。
bevriend zijn met ~と親しい Ben jij met hem bevriend? きみは彼と仲良しなの?
bevrijden van ~から解放する Ik ben gelukkig van die vervelende plicht bevrijd. その厄介な義務から解放されて、私はうれしい。
bewegen tot ~する気にさせる Wat heeft je er toe bewogen om van huis weg te lopen? 家を出る気になったのは一体どうして?
bewust zijn van ~を意識している Ik was me er niet van bewust dat iedereen mij horen kon. みんなが私を聞いていたなんて、まったく意識してなかったわ。
bezeten zijn van ~にとりつかれた Mijn broer is bezeten van auto’s. 私の兄(弟)は自動車に夢中だ。
bezig zijn met ~するのに忙しい、取り組んでいる Ik ben bezig met het opknappen van mijn huis. 私は自宅の改装に取り組んでいる。
bijdragen tot ~に寄与する Lezen draagt bij tot het beter leren van een taal. 読書は、言語の上達に役立つ。
(in het) bezit zijn van ~を所有している Ik ben in het bezit van een nieuwe fiets. 僕は新しい自転車を持っている。
bezorgd zijn over (om) ~を案じている De ouders waren bezorgd over (om) hun zieke kind. 両親は病気の子供に気をもんでいる。
bezuinigen op ~を節約する De regering bezuinigt op het onderwijs. 政府は教育への支出を削減する。
bidden tot ~に祈る De Moslims bidden tot Allah. イスラム教徒はアラーを崇拝する。
blij zijn met ~を喜ぶ Sarah is blij met haar goede rapport. サラは通知表が良かったので嬉しかった。
boos zijn op ~に怒る Ik ben boos op mijn broer. 私は兄(弟)に腹を立てている。

commentaar geven op ~を論評する De krant geeft commentaar op het nieuws. 新聞はそのニュースについて論評している。
condoleren met ~のお悔やみを言う Ik condoleer je met dit verlies. 謹んでお悔やみ申し上げます。
concluderen uit (・・・に基づいて)結論を下す Ik concludeer uit je woorden dat je niet meegaat. きみの言葉からすると、一緒に行かない、というのが結論だよね。

danken voor ~に感謝する Mag ik je danken voor je hulp? あなたの助けに感謝するわ。
deelnemen aan ~に参加する De leerlingen namen allemaal deel aan de wedstrijd. 生徒たちは全員試合に参加する。
delen in ~を分かち合う De werknemers deelden in de winst. 労働者たちは利益にあずかった。
delen door ~で割る Acht gedeeld door twee is vier. 8÷2=4
denken aan ~について考える Denk je aan je huiswerk? Vergeet het niet! 宿題はもうやったの?忘れないでね!
denken om ~について考える Denk om het afstapje! Pas op! 足元に気をつけて! あ、注意!
denken over ~について考える Ik zal er nog eens over denken; misschien krijg ik een goed idee. それについてもう一度考えてみるね。もしかしたらいい考えが思い浮かぶかもしれない。
dienen tot ~に役立つ Waartoe dient dit voorwerp? それはなんの役に立つの?
dol zijn op ~に夢中である Jan is dol op ijs. ヤンはアイスクリームに夢中。
dwepen met ~に熱中する Mijn vriendin dweept met de tekenleraar. 私の友達は絵の先生に夢中。
dwingen tot ~を強制する De gevangene werd gedwongen tot zware arbeid. 服役者は重労働を課せられた。

(het) eens zijn met ~と一致している Ik ben het niet met de voorzitter eens. 私は議長の見解と一致しない。
eindigen met ~で締めくくる De spreker eindigde met een wens. 話者は最後を祈願の言葉で締めくくった。
eindigen op ~で終わる “Woord” eindigt op een d. Woordという単語はdで終わる。
eindigen om ~に終わる De school eindigt om half vier. 学校は3時半に終わる。
(zich) ergeren aan ~に腹を立てる Ik erger mij aan dat gesmoes. あのこそこそ話しにはいらいらする。
ervaring hebben met ~の経験がある Heb jij ervaring met computers? あなたはコンピュータの経験がありますか?

F

feliciteren met ~を祝う Gefeliciteerd met je verjaardag! お誕生日おめでとう!

G

gebrek hebben aan ~が不足している Die mensen hebben aan alles gebrek. その人たちにはあらゆる物が不足している。
gebruik maken van ~を利用する Mag ik even gebruik maken van uw telefoon? ちょっとお電話をお借りしてよろしいですか?
gebukt gaan onder ~に押しつぶされる Hij gaat gebukt onder zorgen. 彼は不安に押しつぶされそうだ。
niet gediend zijn van ~は結構だ、気に入らない Van die flauwe praatjes ben ik niet gediend. そういうつまらない話しは、私は結構です。
geïnteresseerd zijn in ~に興味がある Ik ben er niet in geïnteresseerd. それは私は興味がありません。
gek zijn op ~に夢中である Ik ben gek op chocola. 私はチョコレートに目がない。
geloven in ~を信じる Geloof jij in astrologie? きみは星占いを信じてる?
gelukkig zijn met ~でついている、幸せだ Mijn ouders zijn erg gelukkig met elkaar. 私の両親は二人で幸せだ。
genieten van ~を楽しむ Heb jij ook zo van de vakantie genoten? きみもヴァケーションを楽しんだかい?
geschikt zijn voor ~にふさわしい Hij is eigenlijk niet geschikt voor dat beroep. 彼は本当はその職業には適していない。
geven om ~を気にする/英:care for Ik geef niet om mooie kleren. 私はおしゃれに関心が無い。
gewend zijn aan ~に慣れている Wij zijn gewend aan dat laawai. 私たちはその雑音にはもう慣れっこです。
gluren naar ~をのぞき見する Henk zit steeds naar Tineke te gluren. ヘンクはずっとティネケをのぞき見ている。
goed zijn in ~が得意である Ben jij goed in wiskunde? きみは数学が得意?
grenzen aan ~と境を接している België grenst aan Nederland. ベルギーはオランダと国境を接している。

H

handig zijn met ~が器用である Dat meisje is erg handig met naald en draad. あの娘は針と糸をとても器用に使う。
haperen aan ~をつまらせる Wat hapert er aan die machine? その機械はなぜ止まってるんですか?
(zich) hechten aan ~に固定する、~にこだわる Klimop hecht zich aan muren en bomen. 蔦は壁や木に這う。
(een) hekel hebben aan ~を嫌悪している Ik heb een hekel aan gymnastiek. 私は体育が大嫌いだ。
herinneren aan ~を思い出させる Dat schilderij herinnert mij aan vroeger. あの絵は昔を思い出させる。
(op de) hoogte zijn van 最新情報に通じている Ben jij ervan op de hoogte dat we morgen een wiskunderepetitie hebben? 明日数学の復習テストがあるって聞いたけど、知ってる?
hopen op ~を期待する Ik hoop op een goed cijfer. 良い数字を望んでいる。
houden van ~が好きだ Mijn moeder houdt veel van bloemen. 私の母は花が大好きです。
(zich) houden aan ~に執着する、~に従う Je moet je aan je afspraak houden. 約束は守らなければいけない。
huilen om ~に泣く Het kind huilde om zijn kapotte speelgoedauto. 子供はおもちゃの車が壊れたので泣いた。
hunkeren naar ~を待ち望む Wij hunkeren ‘s winters naar de zomerzon. 冬には夏の陽光を待ち望む。

I

informeren naar ~を問い合わせる Heb je naar de vertrektijd van het vliegtuig geïnformeerd? 飛行機の出発時間をもう問い合わせた?
ingaan op ~に応じる De leraar ging niet in op de bezwaren van de leerlingen. 先生は生徒の反対を聞き入れなかった。
(zich) inlaten met ~と付き合う Je moet je niet met die jongen inlaten. きみはあの少年たちと付き合ってはいけない。
instaan voor ~の保証人となる Ik sta in voor de waarheid van zijn woorden. 私は彼の言葉が真実であることを保障する。
intekenen op ~を予約注文する Mijn vader heeft ingetekend op de afleveringen van deze encyclopedie. 私の父はこの百科事典を予約注文した。
interesse hebben in ~に興味がある Heb jij interesse in een tweedehands radio? 中古ラジオに興味ある?
invloed hebben op ~に影響を与える Zij heeft veel invloed op haar vriendin. 彼女は友達に偉大な影響力がある。

K

kampen met ~と闘う Ik kamp al drie weken met een zware verkoudheid. 私はもう3週間もひどい風邪と闘っている。
kans hebben op ~の見込みがある Bij de staatsloterij heb je kans op de honderdduizend! この全国宝くじであなたにも10万ユーロ獲得のチャンスが!
kijken naar ~を見る Waar kijk je naar? 何を見てるの?
kijk hebben op ~の見識がある Mijn vriend heeft veel kijk op techniek. 私の友達は技術について見識がある。
kritiek hebben op ~に批判的である Die jongen heeft overal kritiek op. あの子は何にでも批判的だ。
kwaad zijn op ~に腹を立てている Ben je kwaad op me? 私に怒ってるの?

L

lachen om ~に笑う Waar lach je om? きみは何に笑ってるの?
(zich) lenen voor ~に荷担する Ik leen me niet meer voor dat werk. 私はもうあの仕事には手を貸さない。
lijden aan ~に悩まされる Hij lijdt aan een ernstige ziekte. 彼は重度の病気に悩まされている。
lijden onder ~に悩まされる Het volk lijdt onder de harde dictatuur. 人民は残酷な独裁者に苦しんでいる。
lijken op ~に似ている。 Jij lijkt op je moeder. きみはお母さんに似ているね。
luisteren naar ~を聞く Luister naar mij! 私の言うことを聞きなさい!

M

mankeren aan ~が欠けている Het mankeert hem aan gezond verstand! 彼は常識の無い奴だ!
meedingen naar ~を競う Wie de puzzel goed heeft opgelost, dingt mee naar de hoofdprijs. パズルをうまく解いた人は、決勝戦でたたかう。
meedoen met ~に参加する Heb jij ook meegedaan met die wedstrijd? きみもその試合に出場した?
noodzaken tot ~をせざるを得ない De burgemeester zag zich genoodzaakt tot strenge maatregelen. 市長は厳しい対策を取らざるを得なかった。

O

onderdoen voor ~に劣っている Hij doet niet voor zijn oudere broer onder. 彼は兄に引けを取らない。
onderwepen aan ~を服従させる De Romeinse keizers hebben vele volkeren aan zich onderworpen. ローマ時代の帝王は数々の民族を服従させた。
ongerust zijn over ~を心配している Mijn ouders zijn ongerust over mijn zieke broertje. 私の両親は病気の弟を心配している。
onkundig zijn van ~に気が付かない Ik was onkundig van dat feit. 私はその事実に気付いていなかった。
ontbreken aan ~が欠ける Het ontbreekt mij aan contant geld. 私は現金を持っていない。
(zich) ontfermen over ~を哀れむ De oude dame heeft zich over de kinderen ontfermd. 老女は子供たちを哀れんだ。
ontkomen aan ~から逃れる、~を免れる Hij is bij dat ongeluk aan de dood ontkomen. 彼はあの事故で九死に一生を得た。
ontsnappen aan ~から逃れる、~の目に留まらない Die fout is aan mijn aandacht ontsnapt. その間違いを私は見逃した。
ontstaan uit ~から生まれる、~に起因する Een vlinder ontstaat uit een rups. 蝶は毛虫から羽化する。
(zich) onttrekken aan ~から身を引く、~を逃れる Hij heeft zich aan het examen onttrokken. 彼は試験をまのがれた。
onverschillig zijn voor ~に無関心である Hij is onverschillig voor cijfers. 彼は数字に無頓着だ。
(zich) opdringen aan ~にしつこく迫る Zij probeerde haar mening aan haar vriendin op te dringen. 彼女は自分の意見を友達に押し付けようとした。
opgewassen zijn tegen ~に耐えうる、~の能力がある Hij is niet tegen dat zware werk opgewassen. 彼はそんな厳しい仕事には耐えられない。
ophouden met ~をやめる Het kind houdt op met huilen. 子供が泣き止んだ。
opkomen voor ~を擁護する Voor je vriend moet je opkomen. 友達のためなら、擁護しなければならない。
opmaken uit ~と結論する Uit jouw rapport kun je opmaken dat je niet hard genoeg werkt! 君のレポートから、君は十分に働いてないと結論せざるを得ないよ!
opwegen tegen ~と釣り合う、~に匹敵する De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. 利点が弱点と釣り合わない。
opzien tegen ~を嫌がる、~にしり込みする De studenten zien tegen het examen op. 生徒は試験にしり込みしている。
overgaan tot ~に移る We gaan over tot de orde van de dag. 日常の状態に戻りましょう。
overhalen om ~をするよう説き伏せる Mijn vriend haalde mij over om met hem mee te gaan. 彼は私が一緒についてくるよう説得した。
overtuigen van ~を確信させる Ik zal je er van overtuigen dat je het mis hebt. 君が間違っていることを分からせてあげよう。
(de) overwinning behalen op ~に対して勝利を収める Napoleon heeft de overwinning op Rusland niet behaald. ナポレオンはロシアに勝てなかった。

P

ビジネス英語単語帳
ビジネス英語単語帳
Developer: Unknown
Price: Free
passen op ~に気をつける、~の面倒を見る Moet je op je broertje passen? 弟の世話をしないといけないの?
passen bij ~と調和する、~にふさわしい Blauw past niet bij groen. 青は緑と調和しない。
plezier hebben in ~が好きである Ik heb veel plezier in schilderen. 私は絵を描くことが好きだ。
plezier hebben van ~を楽しむ Wij hebben veel plezier van onze kleurentelevisie. 私たちはカラーテレビを大いに楽しんでいる。
pochen op ~を自慢する Hij pocht altijd op zijn afkomst. 彼はいつも自分の家柄を自慢している。
(een) poging doen tot ~を試みる Hij heeft een poging gedaam tot zelfmoord. 彼は自殺を試みた。
(een) poging doen om ~を試みる Hij deed een poging om haar aan het lachen te maken. 彼は彼女を笑わせようと試みた。
prat gaan op ~を誇りに思う Hij gaat prat op zijn mooie cijfers. 彼は成績が良かったので自分を誇りに思っている。
profiteren van ~を利用する、~を悪用する Van mooi weer moet je profiteren. この素晴らしい天気を利用しない手はない。

R

raden naar ~を当てずっぽうに言う Hij raadde naar het goede antwoord. 彼は答えを当てずっぽうに言ってみた。
reageren op ~に反応する De leraar reageerde niet op de brutale opmerking. 先生はその生意気な発言には反応しなかった。
recht hebben op ~に権利がある Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. 全ての児童は優良な教育を受ける権利を有している。
redden van ~から救出する Hij heeft het kind van de verdrinkingsdood gered. 彼は溺れ死にそうになっていた子供を救出した。
rekenen op ~を頼りにする、~を当てにする Ik reken op je hulp. 君の助けを頼りにしてるからね。
rekening houden met ~を考慮する Je moet met alle factoren rekening houden. 全ての要因を考慮しなければならない。
(zich) rekenschap geven van ~について説明(釈明)する Je moet je rekenschap geven van je daden. 君のしたことを釈明してもらわないといけない。
(zich) richten tot ~に向ける De spreker richtte zich tot een bepaalde groep luisteraars. 話し手は特定グループの聴衆に向かって話した。
rijk zijn aan ~に富んでいる Iran is rijk aan olie. イランは石油に富んでいる。
ruiken naar ~のにおいがする Het ruikt hier naar benzine. ここはガソリン臭がする。

S

(zich) schamen over ~を恥じる Hij schaamt zich over die verkeerde beslissing. 彼は間違った選択を恥じている。
(zich) schamen voor ~が恥ずかしい Ik schaam me voor mijn vuile handen. 手が汚くて恥ずかしいです。
scheiden van ~と分かれる Het meisje leeft gescheiden van haar ouders. 少女は両親とはなれて暮らしている。
schelden op ~をののしる Er wordt veel op de belastingdienst gescholden. 税務署についての罵詈雑言が多い。
schelen aan ~が欠けている Wat scheelt er aan? どうかしたの?
schelen in ~に差がある Dat scheelt nogal wat in prijs. 値段にだいぶ差がありますね。
schelen met ~の差がある Hij scheelt drie jaar met zijn broertje. 彼は弟と3年歳が離れている。
schieten op (~めがけて)撃つ Jagers schieten op wild. 猟師が野生の獲物を撃つ。
(in zijn) schik zijn met ~を喜んでいる De directeur was erg in zijn schik met het cadeau. ディレクターはプレゼントを非常に喜んだ。
schrikken van ~にぎょっとする Ben jij ook zo geschrokken van die aardbeving? 君もあの地震でびっくりした?
slaan op 英:hit on Waar slaat dat nu op? それはどういうことですか!?
slagen in ~に成功する Hij is er in geslaagd om een kaartje voor de wedstrijd te bemachtigen. 彼は試合のチケットを入手することに成功した。
slagen voor ~に合格する Hij is geslaagd voor zijn rijexamen. 彼は運転試験に合格した。
slecht zijn in ~が苦手である Ik ben slecht in Engels. 私は英語が苦手だ。
smachten naar ~を渇望する Wij smachten naar de vakantie. 私たちはバケーションを渇望している。
smaken naar ~の味がする Deze thee smaakt naar aardbeien. このお茶はいちごの味がする。
snakken naar ~が欲しくてたまらない Ik snak naar een kop koffie! コーヒーが飲みたくてたまらない!
solliciteren naar ~を志願する Ik ga naar een nieuwe baan solliciteren. 私は新しい仕事に申請した。
(zich) specialiseren in ~を専門にしている Deze arts heeft zich gespecialiseerd in hart- en vaatziekten. この医師は循環器系を専門にしている。
spijt hebben van ~を気の毒に思う、~を後悔する Ik heb spijt van mijn ondoordachte woorden. 私は自分の軽率な言動を後悔している。
spotten met ~をあざける Je moet niet met gebrekkige mensen spotten. 身体的に欠陥のある人をあざけるものではありません。
(in) staat zijn tot ~ができる Hij is ertoe in staat. 彼はそれができる。
staren naar ~をじっと見つめる Waar zit je zo naar te staren? Ik staar naar buiten. 何をそんなに見つめてるの? 私は外を見てるだけです。
stemmen op ~に投票する Ik stem op die nieuwe partij. 私は新党に投票する。
sterven aan ~で死ぬ Hij is aan kanker gestorven. 彼は癌で亡くなった。
steunen op ~にもたれる Een tafel steunt meestal op vier poten. テーブルはふつう4本の脚で支えられている。
stikken in ~で息が詰まる De hond is in een bot gestikt. 犬が骨で喉を詰まらせている。
stoppen met ~を止める Stoppen met roken vinden veel mensen een moeilijke opgave. 多くの人が禁煙は難しい課題だと思っている。
(zich) storten op ~に没頭する Hij heeft zich op zijn werk gestort. 彼は仕事に没頭している。
streven naar ~を目指し努力する De Vereniging voor Veilig Verkeer streeft naar meer veiligheid op de weg. 交通安全協会は道路上の安全を目指して努力している。
strijden met ~と戦う De clubs strijden met elkaar om de eer. 各クラブは名誉のためにお互いと戦う。
strijden tegen ~に対して戦う De soldaten strijden tegen de vijand. 兵士たちは敵と戦う。
strijden voor ~のために戦う Wij strijden voor een beter milieu. 我々はよりよい環境のために戦う。
(in) strijd zijn met ~と相反している Stelen is in strijd met de wet. 盗みは法律に違反する。
strijdig zijn met ~と相容れない Dat is strijdig met de voorschriften. それは規則に反している。

T

tegengesteld zijn aan ~に反する Oorlog is tegengesteld aan vreedzaam samenleven. 戦争は平和な社会に相反する。
teleurgesteld zijn in ~にがっかりする Ik ben teleurgesteld in die film. あの映画にはがっかりした。
terugkomen op ~を撤回する Kom je terug op je voorstel? 君は自分の提案を撤回するのかい?
terugkomen van ~から戻る Hij kwam terug van zijn werk. 彼は仕事から帰ってきた。
tevreden zijn met ~に満足している Ik ben niet tevreden met dit cijfer. 私はこの数字に満足していない。
tevreden zijn over ~に満足している De leraar is niet tevreden over zijn leerlingen. 先生は自分の生徒に満足していない。
toelaten tot ~に受け入れる、~を許可する Met een vwo-diploma kun je worden toegelaten tot de universiteit. VWOの卒業証書があれば、大学入学が許可されます。
(zich) toeleggen op ~に身を入れる、~に精を出す Ik heb mij toegelegd op het repareren van radio’s. 私はラジオの修理に精を出した。
toevoegen aan ~に付け加える Hier heb ik niets aan toe te voegen. これについては私は何も付け加えることはありません。
toezien op ~を監視する De leraar ziet toe op zijn leerlingen. 先生が生徒を監督する。
trek hebben in ~を食べたい Ik heb trek in een leompia. 春巻きが食べたいな。
treuren om ~を哀悼する Het volk treurde om de overleden vorst. 人民は国王の死を悼んだ。
trots zijn op ~を誇りにしている Het meisje was trots op haar mooie nieuwe schoenen. 少女は自分の新しくてきれいな靴を誇りに思っている。
trouw zijn aan ~に忠実である De soldaten waren trouw aan hun koning. 兵隊たちは王様に忠誠だった。
trouwen met ~と結婚する De prinses is met een prins getrouwd. 王女は王子と結婚した。
twijfelen aan ~を疑う Ik twijfel aan de waarheid van dit verhaal. この話しが真実かどうかは疑わしい。

U

uitbarsten in 急に~する De leerlingen barstten in lachen uit. 生徒たちはどっと笑った。
uitgaan van ~から始める In de wiskunde ga je uit van hypotheses. 数学では、仮定から始めます。
(zich) uitgeven voor ~と自称する、~に成りすます De rijke man gaf zich voor een bedelaar uit. 金持ちの男は乞食のふりをした。
uitkijken naar ~を楽しみに待つ Wij kijken uit naar de vakantie. 私たちはバケーションを首を長くして待っている。
uitkijken voor ~に気をつける Op de fiets moet je uitkijken voor auto’s. 自転車に乗ったら、自動車に気をつけないといけないよ。
uitkijken op ~を見渡す Onze flat kijkt uit op de markt. 私たちのアパートからは市場が見渡せます。
uitkomen op ~に通じている、~に出られる Deze straat komt uit op het Stationsplein. この道を行けば、駅前広場に出られます。
uitzien naar ~を期待して待つ Mijn ouders zien erg uit naar hun vakantie in Turkije. 私の両親はトルコ旅行をとても楽しみに待っている。

V

vatbaar zijn voor ~にかかりやすい、~に影響されやすい Die man is niet voor rede vatbaar. あの男は道理にかなわない。
vechten met ~とけんかする、~と戦う Dieren vechten vaak met elkaar. 動物はよく互いに戦う。
vechten tegen ~と戦う Nederland en Duitsland hebben tegen elkaar gevochten. オランダとドイツはお互いと戦った。
erantwoordelijk zijn voor ~に責任がある Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. あなたは自分のしたことに責任がある。
verdacht zijn op ~を予期している、~の心の準備ができている In het donker moet je verdacht zijn op obstakels. 暗闇の中では、障害物を予期しなければならない。
verdenken van ~の嫌疑をかける Hij wordt verdacht van diefstal. 彼は盗難の疑いをかけられた。
(zich) verdiepen in ~に没頭する Ik heb mij verdiept in de geschiedenis van India. 私はインドの歴史について深く掘り下げて勉強した。
verdriet hebben om ~を嘆き悲しむ Het kind heeft verdriet om het zieke poesje. 子供は病気の猫に心を痛めた。
vergelijken met ~と比較する Vergeleken met gisteren is het vandaag mooi weer. 昨日と比べたら、今日は天気がいい。
(zich) vergissen in ~を間違える De leraar vergist zich soms in de namen van de leerlingen. 先生は時々生徒の名前を間違える。
(zich) verheugen in ~を喜ぶ、~に恵まれる Ik verheug mij in een goede gezondheid. 私は健康に恵まれている。
(zich) verheugen op ~を楽しみにする Ik verheug mij op het feest. パーティーが楽しみだ。
(zich) verhouden tot ~の割合である De lengte verhoudt zich tot de breedte als twee staat tot één. 長さと幅の比率は2対1である。
(zich) verkijken op ~の判断を誤る Ik heb mij op dat probleem verkeken. 私はその問題について判断を誤った。
verlangen naar ~に憧れる、~を切望する Verlang jij ook naar je vaderland? 君も故郷が恋しい?
verleiden tot ~する気にさせる Ik heb mij door vrienden laten verleiden tot gokken. 私は友達にそそのかされて、賭け事をするようになった。
verlegen zitten om ~が足りない We zitten om hulp verlegen. 私たちは支援を必要としています。
verleifd zijn op ~が好きになる Wim is steeds verliefd op een ander meisje. ウィムはいつも違う女の子に恋をしている。
verliezen van ~に負ける De derde klas heeft met volleybal verloren van de eerste klas. 3組はバレーボールで1組に負けた。
verlossen van ~から解放する De stroper verloste de vos van de strik. 密猟者はわなから狐を逃がした。
veroordelen tot ~を宣告する De dief werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. 泥棒は3年間の刑務所服役を宣告された。
verontrust zijn over ~を不安に思う De regering is verontrust over de ozonlaag. 政府はオゾン層について懸念している。
verschillen van ~を異にする De nieuwe docent verschilt nogal van de vorige. 新しい先生は前の先生とはかなり違う。
verslaafd zijn aan ~におぼれている Sommige jongeren zijn verslaafd aan gokken. 一部の若者は賭け事におぼれている。
verstand hebben van ~に精通している Heeft u verstand van computers? あなたはコンピューターに精通していますか?
versteld staan van ~にびっくり仰天する Ik sta versteld van zijn optreden. 私は彼のやり方に驚きました。
verstoken zijn van ~に欠ける Die man is van alle hulp verstoken. あの男の人には何の支援もない。
vertrouwen op ~を信じる Vertrouw maar op mij! 私を信じてみなさい!
vertrouwen stellen in ~を信頼する Ik stel geen vertrouwen meer in die man. 私はもうあの男を信じない。
vervaardigen uit ~から製作する Dit model is uit hout vervaardigd. このモデルは木で作られている。
vervreemden van ~から遠ざかる、~と疎遠になる Hij is helemaal van zijn eigen cultuur vervreemd. 彼は自分の文化からまったく遠ざかっている。
vervuld zijn van ~で満たす Ik ben vervuld van blijdschap over de goede afloop. 結末が良くて、私は喜びに満たされている。
verwijzen naar ~を参照するよう指示する Een persoonlijk voornaamwoord verwijst naar een persoon of een zaak. 人称代名詞は、人物か事柄を指す。
verzoeken om ~を要求する De conciërge verzoekt ons om de rommel op te ruimen. 管理人さんは私たちにガラクタを片付けるよう要求した。
(zich) verzoenen met ~に納得する Ik heb mij helemaal met de gang van zakan verzoend. 私は一連の事態に完全に納得している。
verzot zijn op ~に熱を上げている、~にうつつをぬかしている Mijn vriend is verzot op speelfilms. 私の彼氏は映画にうつつをぬかしている。
vluchten voor ~から逃げる Veel mensen vluchten voor oorlogsgeweld. 多くの人が戦争の暴挙から逃げ出している。
voelen voor ~をしたい、~に興味がある Voel je er voor om met mij mee te gaan? 僕と一緒に行く気はある?
voldoen aan ~を満たす Hij voldoet aan de eisen om toegelaten te worden. 彼は許可されるための条件を満たしている。
volharden in ~に固執する De misdadiger volhardde in zijn stilzwijgen. 犯罪者は断固として黙秘しつづけた。
volstaan met ~で十分である De binnenkomende man volstond met een korte groet. 中に入ってきた男性は、簡単な挨拶で済ませた。
voorafgaan aan ~に先行する Hard werken gaat vaak vooraf aan succes. 成功に先立つものは勤勉。
(zich) voorbereiden op ~に対する心の準備をする De leerlingen bereiden zich voor op het examen. 生徒たちは試験の準備をする。
voorkeur geven aan ~の方をとる Hij gaf de voorkeur aan een huis in het centrum van de stad. 彼は街中の家のほうを好んだ。
voorkeur hebben voor ~をひいきする Zijn vrouw had grote voorkeur voor een huis buiten de stad. 彼の奥さんは断然、郊外の家のほうを好んだ。
(een) voorsprong hebben op ~をリードしている Met een goede start heb je vaak een voorsprong op je mededingers. スタートがよければ、他の競争相手をリードできることが多々ある。
voortgaan met ~を継続する Hij ging voort op de ingeslagen weg. 彼は入った道を続けて進んだ。(ある分野の道を極める。)
voortkomen uit ~から生まれる Daar komt alleen maar ellende uit voort. そこからは不幸しか生れない。
voortvloeien uit ~に由来する Een conclusie vloeit voort uit een redenering. 結論は推論から生まれる。
voorzien in ~を満たす Dit boek voorziet in een behoefte. この本は読者の需要を満たしている。
voorzien van ~を備え付ける:英/equipped with Ik ben van alles voorzien. 私は全て必要なものを持っている。
vragen naar ~を尋ねる Je moet niet naar de bekende weg vragen. 知っている道は聞くな。(既に知っていることは聞かなくてもよい。)
vragen om ~を求める Dat is vragen om narigheid. それは問題を自ら招いているようなものだ。
vragen over ~について聞く Mag ik u iets vragen over deze les? このレッスンについてちょっとお聞きしてもよろしいですか?
vrijspreken van ~の嫌疑を晴らす De rechter spreekt de vrouw vrij van de beschuldiging. 裁判官はその女性を無罪放免にした。
vrijstellen van ~から免除する Sommige jongens zijn vrijgesteld van dat examen. 一部の若者はその試験から免除されている。

W

waarschuwen voor ~を警告する Ik waarschuw je voor de laatste keer. これが君への最後の警告だ。
wachten op ~を待つ Wacht je bij de bushalte op me? バス停で待っててくれる?
(zich) wachten voor ~に用心する Wacht u voor de hond! 犬に気をつけてください!
(zich) wagen aan ~を思い切ってする Heb je je deze winter aan schaatsen gewaagd? この冬はスケートやってみた?
waken over ~を見張る Hij waakt over zijn eigendommen. 彼は自分の所有物を見張っている。
walgen van ~を嫌悪している Ik walg van spruitjes. 私は芽キャベツが大嫌いだ。
wanhopen aan ~をあきらめる、~に絶望する Ik wanhoop aan een goede afloop. 私は良い結果になることをあきらめている。
wedden met ~と賭けをする Ik heb met mijn vriendin om een ijsje gewed dat ik een tien voor mijn repetitie haal. 僕がテストで10点満点をとれるかどうか、ガールフレンドとアイスクリームを賭けた。
wemelen van ~で満ちている Deze sloot wemelt van de kikkers. この溝は蛙でいっぱいだ。
(zich) wenden naar ~に向きを変える Het schip wendt de steven naar het noorden. 船は船首の進路を北に変えた。
(zich) wenden tot ~に頼む、~に話しを持ちかける Je kunt je tot de sociale dienst wenden. 福祉課に頼むことができます。
wennen aan ~に慣れる Ben je al gewend aan je nieuwe omgeving? もう新しい環境には慣れたかい?
(zich) werpen op ~に飛びかかる De leeuw wierp zich op de zebra. ライオンはシマウマに飛びかかった。
(zich) wijden aan ~に身を捧げる Ze wijdt zich helemaal aan haar studie. 彼女は勉学に完全に没頭している。
wijken voor ~に譲歩する、~に屈する Ajax moest wijken voor de nieuwe kampioen. アヤックスは新しいチャンピオンを前に退却せざるを得なかった。
wijten aan ~のせいにする De regen is te wijten aan een lagedrukgebied. その雨は低気圧が引き起こしている。
wijzen naar ~を指示する Een kompasnaald wijst naar het noorden. 方位磁石の針が北を指している。
wijzen op ~を指摘する De leeraar wijst ons op onze fouten. 先生はわたしたちの間違いを指摘する。
winnen van ~に勝る Wij hebben het niet van onze tegenstanders kunnen winnen. わたしたちは敵に勝てなかった。
worstelen met ~に取り組む、~に苦闘する Ik worstel altijd met de onregelmatige werkwoorden. 私はいつも不規則動詞に苦闘している。

Z

zeker zijn van~を信頼している、~に自信があるDe soldaten zijn zeker van de overwinning.兵士たちは勝利を確信している。zin hebben in~する気があるIk heb zin in een spelletje kaart.私はトランプがしたい。zinnen op~をたくらむ、~を考慮するHij zint op wraak.彼は復讐を企んでいる。zoeken naar~を探すDe bij zoekt naar honing.蜂は蜜を探す。zorgen voor~の世話をする、~を取り計らうDe poes zorgt voor haar jongen.猫は自分の子猫の世話をする。zuiveren van浄化する、汚れを取るHet kraanwater is gezuiverd van allerlei ongerechtigheden.水道水からはあらゆる不純物が取り除かれている。zweren bij~に全幅の信頼をおくMijn moeder zweert bij aspirine.私の母はアスピリンを信じきっている。zwichten voor~に屈服するHij is voor de verleiding gezwicht.彼は誘惑に屈してしまった。
シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

日本にいる外国人の友達探し